Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä

Tehotekniikka Oy (Y-tunnus: 0657027-4)
Punttikuja 6
00730 Helsinki


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kimmo Lappalainen
+358 104 3939 90
kimmo.lappalainen@tehotekniikka.fi


Rekisterin nimi

Tehotekniikka Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään Tehotekniikka Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Tehotekniikka Oy) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Tehotekniikka Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.


Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja Tehotekniikka Oy:n yritysasiakasprospekteista:

  • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit rekisteröityä koskevat tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, Tehotekniikka Oy:n muista rekistereistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi Tehotekniikka Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

Tehotekniikka Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Tehotekniikka Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tehotekniikka Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Tehotekniikka Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Rekisterin luottamuksellisuus

Koko Tehotekniikka Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tehotekniikka Oy
Punttikuja 6
00730 Helsinki

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tehotekniikka Oy:n yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.